PRIVACY VERKLARING VAN DE ZINGENDE BRUG

De Zingende Brug hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy.In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

De Zingende Brug houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen en type van persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat beveiliging van uw gegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als Zingende Brug zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via ons contactformulier.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door De Zingende Brug verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om u te kunnen laten deelnemen aan de activiteiten van De Zingende Brug
 • om uitnodigingen te kunnen versturen
 • voor de verzekering via Koor en Stem
 • om ons tijdschrift te kunnen versturen

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslaan:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • persoonlijk kenmerk: nationaliteit

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we degegevens hebben verkregen.De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij verstrekken aan derde partijen indien ditnoodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij doen dit enkel voor:

 • de verzekering: aan Koor en Stem
 • de organisatie van ons koorweekend

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken we de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij ditnwettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor toestemming geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Bewaartermijn

De Zingende Brug bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij verstrekt zijn. Zij worden bewaard zolang men deelneemt aan debzangactiviteiten, plus 5 jaar. De lijsten van de houders van een jaarkaart en/of een abonnement op het tijdschrift worden jaarlijks aangepast.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

 • De personen die namens de Zingende Brug van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan.
 • Wij maken back ups van de persoonsgegevens om te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking vanuw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u aan een andere partij.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u contact met ons op te nemen hierover. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacy statement

De Zingende Brug kan haar privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De eerste opmaak gebeurde op 24 mei 2018. Bij wijziging zullen eerdere versies van ons privacy statement in ons archief worden opgeslagen. Contacteer ons indien u deze wilt raadplegen.

© 1949 - 2023 De Zingende Brug

Website en tekeningen: ibiaru.com